picture
Daonáireamh 2021 – Comhairliúchán maidir leis na Táirgí Aschuir
picture
Rannchuid B:   An Úsáid a Bhain tú as Táirgí ó Dhaonáireamh 2016
Cuir in iúl cé acu de na táirgí seo a leanas ó Dhaonáireamh 2016 atá úsáidte agat (nó ag d’eagraíocht).
Tabhair faoi deara gur féidir leat breis is táirge amháin a roghnú
picture
Rannchuid A:  Do Chuid Sonraí
D'ainm
A1.

Do Sheoladh ríomhphoist

A2.
A3.
D'eagraíocht
(más infheidhme)

Tuarascálacha Téamacha foin Daonáireamh
Daonra sa Lá agus Zóin Ionaid Oibre
Táblaí Statbank (Gréasán)
Staitisticí Daonra um Cheantair Bheaga lena n-áirítear Sonraí maidir le Tithe
SAPMAP (Léarscáil Daonra um Cheantair Bheaga)
B.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Micreashonraí Taighde:
(f)
Gan ceann ar bith díobh siúd thuas
(g)
IPUMS 10% sample
Tabhair faoi deara go bhféadfaidh an Phríomh-Oifig Staidrimh do sheoladh ríomhphoist a úsáid
chun teagmháil a dhéanamh leat tar éis an chomhairliúcháin seo chun tuilleadh plé a
Más fearr leat nach ndéanfaimid teagmháil leat, cuir tic sa bhosca thíos.


Moltar duit treoracha tábhachtacha a léamh sula dtosaíonn tú ach gliogáil ar an gcnaipe Cabhair
Tá an fhoirm ar líne seo ar an dara chuid de phróiseas comhairliúcháin úsáideoirí na hOifige. Iarrtar tuairimí san fhoirm ó úsáideoirí sonraí daonáirimh maidir leis na torthaí agus na haschuir a soláthrófar i leith 2021.

Folmha i gCeantair Bheaga
POWSCAR
dhéanamh leat faoin aighneacht uait.


picture
Rannchuid C: Táblaí Gréasáin
Leanfaidh an Phríomh-Oifig Staidrimh ar aghaidh ag foilsiú sraith iomlán táblaí maidir le Daonáireamh 2021
ar www.cso.ie/ga agus cuirfidh sí táblaí breise leis an tsraith sin a bheidh bunaithe ar cheisteanna nua
agus ar chinn athbhreithnithe. Luaigh aon riachtanais bhreise atá agat, le do thoil, lena n-áirítear
C.

picture
Rannchuid D: Staitisticí Daonra um Cheantair Bheaga (SAPS) agus Léarscáileanna
Mar a bhí amhlaidh i gcás Dhaonáireamh 2011 agus Dhaonáireamh 2016, foilseoidh an Phríomh-Oifig
Staidrimh sonraí maidir le ceantair bheaga agus cuirfidh sí ar fáil iad i gcomhéadan léarscáileanna, mar aon
le sraitheanna breise faisnéise geografaí i roinnt réimsí téamacha. Luaigh aon riachtanais bhreise
D.

picture
Rannchuid E: Sonraí do Thaighdeoirí – Comhaid Micreashonraí i gcomhair Taighde
Is é an príomhchuspóir atá ag an bPríomh-Oifig Staidrimh agus rochtain ar mhicreashonraí á soláthar aici ná tacú
leis an bpobal taighde agus a chinntiú go mbainfear an úsáid is mó is féidir as na sonraí a bhailíonn sí. Leis an
gcur chuige sin, tacaítear le dul i dtreo beartas a cheapadh ar bhonn fianaise.
E.

Fáiltíonn an Phríomh-Oifig Staidrimh roimh thuairimí uait féin maidir leis na bearta seo a leanas atá pleanáilte
nó beartaithe againn, agus roimh aon tuairimí eile atá agat maidir le micreashonraí Daonáirimh.
POWSCAR
Comhad Micreashonraí Taighde IPUMS
Comhad Micreashonraí ‘Teagaisc’ 1%
Tacar Sonraí Fadaimseartha Daonáirimh
picture
picture
picture
picture
iarrataí ar tháblaí nua.

Daonra um Cheantair Bheaga (SAPMAP)
atá agat maidir le sonraí staitistiúla daonáirimh a bhaineann le ceantair bheaga.
Beidh do thuairimí ina mbonn eolais i gcomhair Straitéis Scaipthe Dhaonáireamh 2021, a fhoilseofaar www.cso.ie/ga níos deireanaí i mbliana.

Chun an fhoirm seo a chur faoi bhráid, gliogáil ar an gcnaipe Cuir faoi bhráid CSO ag barr an leathanaigh

Go raibh maith agat as páirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin seo.
picture
Rannchuid F:  Nochtadh Staitisticí a Rialú
Treiseoidh an Phríomh-Oifig Staidrimh arís eile an chosaint a thugann sí don fhaisnéis uathu siúd a thabharfaidh
freagraí ar Dhaonáireamh 2021 trí theicnící um Nochtadh Staitisticí a Rialú a chur i bhfeidhm ar na sonraí
daonáirimh sula bhfoilseofar iad. Rachaidh sé sin i bhfeidhm ar gach táirge sonraí. Beidh tuilleadh eolais faoi
F.

na teicnicí atá le cur i bhfeidhm maidir le Nochtadh Staitisticí a Rialú i Straitéis Scaipthe Dhaonáireamh 2021,
picture
Rannchuid G:  Tuairimí Eile
Luaigh aon tuairimí eile atá agat, le do thoil.
• Iarrataí ar tháirgí nua sonraí
•    Athruithe ar tháirgí sonraí a cuireadh ar fáil do Dhaonáireamh 2016
G.
• Athruithe ar an mbealach a gcuirtear sonraí i láthair i bhfoilseacháin faoi Dhaonáireamh 2021


Is féidir go gclúdófaí leo:
• Nó aon iarrataí no tuairimí
atá le foilsiú níos deireanaí i mbliana.